Gražiadarbiai pavasarį pasveikino kūryba

2019 m. kovo 13 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re vei­kia tra­di­ci­nė tau­to­dai­li­nin­kų ir ki­tų gra­žia­dar­bių kū­ry­bos pa­ro­da. Ša­lia jau ži­no­mų meist­rų sa­vo dir­bi­nius ro­do jau­ni­mas.

Įs­pū­din­gų skulp­tū­rų eks­po­zi­ci­jai pa­tei­kė pa­kruo­jiš­kiai me­džio meist­rai Pran­ciš­kus Mie­žis, Eu­ge­ni­jus Rim­džius, Egi­di­jus Im­po­lis, Bro­nis­lo­vas Ged­mi­nas. Pas­ta­ra­sis tau­to­dai­li­nin­kas ži­no­mas ir kaip su­ve­ny­rų iš gam­ti­nių me­džia­gų kū­rė­jas. Šie­met še­šias­de­šim­tą­jį gim­ta­die­nį mi­nin­tis B. Ged­mi­nas sa­vo me­tus įpras­mi­no, ant me­džio pa­ka­bi­nęs še­šias de­šim­tis mi­nia­tiū­ri­nių in­ki­lų. Prie ži­no­mų ra­jo­no meist­rų pri­si­dė­jo Ei­mu­tis Gas­pa­ra­vi­čius. O me­džio dir­bi­nių eks­po­zi­ci­ją pa­pil­dė sve­čių iš ki­tų Lie­tu­vos vie­to­vių kū­ri­niai.

Ant pa­veiks­lams skir­tos sie­nos ka­ra­liau­ja spal­vin­ga tau­to­dai­li­nin­kės Ro­žės Džiau­gie­nės ta­py­ba. Net­ru­kus aš­tuo­nias­de­šimt penk­tą­jį ju­bi­lie­jų mi­nė­sian­ti kū­rė­ja juo­kė­si, kad ro­do tik še­šio­li­ka dro­bių. Dar ant­ra tiek jų li­ko au­to­rės na­muo­se. Siu­že­tai – nuo R. Džiau­gie­nės ypč mė­gia­mo Pak­ruo­jo dva­ro ar­ki­nio til­to iki jos gim­to­sios so­dy­bos ar ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos tė­viš­kės pei­za­žo. Pas­ta­rą­jį, vi­sai ne­se­niai nu­ta­py­tą, R. Džiau­gie­nė dar te­be­tai­sė net ka­ban­tį pa­ro­do­je. Nes pa­ty­ru­siai kū­rė­jai vis neį­ti­ko… pie­ve­lės spal­va.

Pen­ke­tą pei­za­žų eks­po­nuo­ja ki­ta pa­kruo­jiš­kė tau­to­dai­li­nin­kė – Ve­ro­ni­ka Bie­liaus­kie­nė.

Me­no kū­rė­jos Ra­mu­tės Pri­koc­kie­nės dir­bi­niai ro­do, ką gra­žaus ga­li­ma su­kur­ti iš vy­te­lių: nuo bui­ty­je pra­ver­čian­čių pin­ti­nių iki ran­ki­nu­kų, skulp­tū­rė­lių. Ša­lia pri­pa­žin­tos py­nė­jos ri­kiuo­ja­si jau­nų­jų Pak­ruo­jo py­ni­mo stu­di­jos „Iš­ma­nio­ji vy­te­lė“ (va­do­vė Zi­ta Ado­mai­tie­nė) lan­ky­to­jų kū­ri­niai.

Išs­kir­ti­nė Ma­ri­jaus La­ba­naus­ko mo­li­nių ra­ga­nų ko­lek­ci­ja, ju­ve­ly­rės Lo­li­tos Nar­ke­vi­čiū­tės pa­puo­ša­lai, Graž­vy­do Jo­kan­to dir­bi­niai iš ra­go.

Šie­me­ti­nė­je pa­ro­do­je do­mi­nuo­ja teks­ti­li­nin­kai: ro­do­ma de­šim­tys ser­ve­tė­lių, stal­tie­sių stal­tie­sė­lių tiek iš ne­ba­lin­to li­no, tiek iš spal­vo­tų siū­lų, nė­ri­niai, mez­gi­niai, vel­tos vil­nos dir­bi­niai.

Ša­lia tra­di­ciš­kos lie­tu­viš­kos kū­ry­bos sa­vo vie­tą pa­ro­dos sa­lė­je ra­do ir iš ki­tų ša­lių ne­se­niai at­ke­lia­vę bei pri­gi­ję rank­dar­biai. To­kie, kaip Da­ni­jos Gas­pa­ra­vi­čie­nės iš teks­ti­lės su­kur­tos įvai­rios dirb­ti­nės gė­lės. Ar Ra­sos La­gi­naus­kie­nės dir­bi­niai iš ka­ro­liu­kų.

Ju­bi­lia­tė tau­to­dai­li­nin­kė Ro­žė Džiau­gie­nė sa­vo pa­veiks­lą tai­sė net jau ka­ban­tį pa­ro­do­je.

Šaltinis:
http://pakruojo.skrastas.lt/?data=2019-03-16&rub_raj=1140535305&id=1552402930&pried=2019-03-13

Medžio skulptūrų meistras