Žymų Archyvai: medis

Medžio skulptūros Klovainiuose

RimdžiusStraipsnis svetainėje Šiaulių kraštas.

Šią sa­vai­tę, nors ir nuo­lat krap­no­jo lie­tus, Klo­vai­niuo­se prie di­džio­jo til­to­ ku­ria­mo­je poil­sia­vie­tė­je nuo ry­to iki va­ka­ro stuk­se­no kal­tai. Me­džio dro­žė­jų ple­ne­ras, trau­kęs ir vai­kus, ir suau­gu­sius, ku­ria­mo­mis skulp­tū­ro­mis džiu­gins per Oni­nes, o ru­de­niop, šven­čiant bend­ruo­me­nės de­šimt­me­tį, jos pa­puoš gra­žiau­sias mies­te­lio erd­ves.