Visi įrašai, kuriuos paskelbė Andrius

Moks­lei­viai ste­bi­na kū­ry­bin­gu­mu

Ant sa­lės sie­nų įvai­rio­mis spal­vo­mis su­mir­gė­jo pieš­ti, pin­ti, riš­ti, drož­ti kū­ri­niai. Eks­po­zi­ci­jai skir­tus sta­lus nu­klo­jo įvai­raus dy­džio, įvai­rio­mis tech­ni­ko­mis su­kur­ti pa­veiks­lė­liai, at­vi­ru­kai, su­ve­ny­rai, žais­lai. Me­džio ap­dir­bi­mo iš­mo­kę jau­nuo­liai pa­ro­do­je eks­po­na­vo verps­tes, bui­ty­je pri­tai­ko­mus daik­tus, ne­di­de­lius bal­dus.

Pris­ta­ty­ta ne­ma­žai vel­tų dir­bi­nių – nuo pa­puo­ša­lų iki įvai­rioms pro­goms skir­tų ne­di­de­lių do­va­nų.

Pa­ro­dos lan­ky­to­jų akis trau­kė sti­li­zuo­ta žir­go fi­gū­ra iš me­džio žie­vės, ku­ria „jo­jo“ šių me­tų sim­bo­lis žais­li­nė be­ždžio­nė­lė.Kom­po­zi­ci­jos au­to­rė – J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los py­nė­jų bū­re­lio „Iš­ma­nio­ji vy­te­lė“ na­rė Kor­ne­li­ja Fro­lo­vai­tė. Tau­to­dai­li­nin­kės Zi­tos Ado­mai­tie­nės va­do­vau­ja­mi jau­nie­ji py­nė­jai pa­ro­do­je pri­sta­tė de­ko­ra­ty­vi­nių kom­po­zi­ci­jų, krep­šių krep­še­lių, ki­tų kas­die­nė­je bui­ty­je pra­ver­čian­čių iš­vaiz­džių dir­bi­nių.

Na­gin­gos ra­jo­no moks­lei­vės pri­mez­gė ir pri­nė­rė dra­bu­žių, ran­ki­nu­kų, ak­se­sua­rų. Iš eks­po­nuo­jan­čių­jų kar­pi­nius iš­si­sky­rė Lin­ku­vos gim­na­zis­tės Ži­vi­lės Auš­rai­tės sim­bo­lis­ti­nių mo­te­rų po­rtre­tų se­ri­ja. Apie ne­se­niai is­to­ri­ja ta­pu­sius lie­tu­viš­kus pi­ni­gus pri­mi­nė tos pa­čios gim­na­zi­jos moks­lei­vės Aus­tė­jos Do­vi­do­ny­tės „Pi­ni­gų me­dis“ – kom­po­zi­ci­ja iš cen­tų, špa­ga­to ir dro­bės.

Bal­sių pa­grin­di­nės mo­kyk­los aš­tun­to­kės Ža­vin­tos Lai­kū­nai­tės su­kur­tas apy­ran­kių komp­lek­tas „Ka­ro­liu­kų vė­ri­niai mo­čiu­čių pirš­ti­nių mo­ty­vais“ prieš po­rą mė­ne­sių džiu­gi­no ir ra­jo­no tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­dos lan­ky­to­jus. Da­bar sa­vo dir­bi­nių eks­po­zi­ci­ją mer­gai­tė dar pa­pil­dė iš ka­ro­liu­kų su­ver­to­mis žy­din­čio­mis gė­lė­mis.

Moks­lei­vių kū­ry­bos pa­ro­da su­do­mi­no suau­gu­sius gra­žia­dar­bius, tau­to­dai­li­nin­kus, į jos ati­da­ry­mą at­vy­ko kai­my­nai – Pa­ne­vė­žio pe­da­go­gų de­le­ga­ci­ja.

Tau­to­dai­li­nin­kas me­džio dro­žė­jas Eu­ge­ni­jus Rim­džius su bend­ra­min­čiu Vid­man­tu Lie­tuv­nin­ku la­biau­siai do­mė­jo­si dir­bi­niais iš me­džio.

„Moks­lei­vių su­kur­ti žais­lai nu­kė­lė į vai­kys­tę – kuo­met ne­no­rė­da­mas pie­vo­je bė­gio­ti su pa­pras­ta laz­da, iš­si­dro­žiau me­di­nį šau­tu­vą… Nuo to­kių pir­mų­jų dro­ži­nių ir pra­si­de­da ke­lias į rim­tą kū­ry­bą. Ši gau­si, įspū­din­ga pa­ro­da liu­di­ja, koks kū­ry­bin­gas jau­ni­mas mū­sų ra­jo­ne au­ga“, – sa­kė „Pak­ruo­jo kraš­tui“ E. Rim­džius.

pkfo_moksleiviu_technologiju_paroda_03

Pa­ro­dos ini­cia­to­rius, Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Da­rius Ra­mo­nas skai­čia­vo, jog ar­tė­ja ju­bi­lie­jus – šie­met pa­ro­da su­reng­ta jau ke­tu­rio­lik­tą kar­tą.

Jos da­ly­viai ap­do­va­no­ti ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus pa­dė­ko­mis, skir­to­mis dvi­de­šimt dviems tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jams ir ke­lis­kart gau­ses­niam moks­lei­vių pul­kui.

Di­džiau­sią pluoš­tą pa­dė­kų į Lin­ku­vos spe­cia­lią­ją mo­kyk­lą paė­mė par­vež­ti jo­je dir­ban­ti pe­da­go­gė Ve­ro­ni­ka Šid­laus­kie­nė. Il­ga­me­tė mo­ky­to­ja su dar aš­tuo­nio­mis ko­le­gė­mis pa­ro­dai pa­ren­gė tris­de­šimt tri­jų auk­lė­ti­nių dar­bus – lin­ku­vie­čių eks­po­zi­ci­ja užė­mė be­veik vi­sus sta­lus prie vie­nos iš sa­lės sie­nų. V. Šid­laus­kie­nė džiau­gė­si, jog dau­gu­ma mo­kyk­los auk­lė­ti­nių – kū­ry­bin­gi.

Šaltinis