Tautodailininkai sukūrė velykinę kompoziciją

Du me­džio dro­žė­jai Pak­ruo­jo Nep­rik­lau­so­my­bės skve­re­ly­je su­kū­rė suo­le­lių kom­po­zi­ci­ją ir pa­kvie­tė pa­kruo­jie­čius mar­gin­ti di­džiu­lius me­di­nius kiau­ši­nius. Kom­po­zi­ci­jos au­to­riai įsi­ti­ki­nę, jog gy­ven­to­jai, kas­met da­žy­da­mi iš­skap­tuo­tus nau­jus kiau­ši­nius, su­kaup­tų uni­ka­lią mar­gu­čių ko­lek­ci­ją.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pa­kruo­jie­čių žvilgs­nį trau­kia Nep­rik­lau­so­my­bės skve­re­ly­je at­si­ra­dęs nau­jas me­džio dro­žė­jų at­rak­ty­vus kū­ri­nys – suo­le­lių kom­po­zi­ci­ja su me­di­niais kiau­ši­niais. Tau­to­dai­li­nin­kai, pa­kvie­tę pa­kruo­jie­čius mar­gin­ti suo­le­lius puo­šian­čius ve­ly­ki­nius kiau­ši­nius, mies­te su­ren­gė neįp­ras­tą ar­tė­jan­čių šven­čių at­rak­ci­ją.

Ve­ly­kų sim­bo­li­ka pa­puoš­tą ke­tu­rių ąžuo­li­nių suo­le­lių kom­po­zi­ci­ją su­kū­rė pa­kruo­jie­čiai me­džio meist­rai Pran­ciš­kus Mie­žis ir Eu­ge­ni­jus Rim­džius. Kom­po­zi­ci­jos cent­rą, di­džiau­sią kry­žiu­mi pa­puoš­tą kiau­ši­nį, P. Mie­žis iš­rai­žė au­ga­li­niais or­na­men­tais. O ant at­si­sės­ti skir­tų at­ša­kų pri­tvir­tin­tus ma­žes­niuo­sius me­di­nius kiau­ši­nius tau­to­dai­li­nin­kai pa­li­ko na­tū­ra­laus me­džio, ly­gius. Juos sa­vo nuo­žiū­ra nu­da­žy­ti ga­li vi­si no­rin­tys – ir vai­kai, ir suau­gu­sie­ji.

P. Mie­žis re­dak­ci­jai sa­kė, jog to­kio su­ma­ny­mo idė­ja at­si­ra­do dar praė­ju­siais me­tais, kai jis ir E. Rim­džius Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je dis­ku­ta­vo, kaip paį­vai­rin­ti tra­di­ci­nes mies­to šven­tes. P. Mie­žis tuo­kart su­kū­rė ve­ly­ki­nių suo­le­lių kom­po­zi­ci­jos ma­ke­tą, ta­čiau pi­ni­gų idė­jai įgy­ven­din­ti se­niū­ni­ja ta­da ne­tu­rė­jo.

Šie­met, ga­vę ąžuo­lo me­die­nos, tau­to­dai­li­nin­kai kom­po­zi­ci­ją iš­dro­žė per de­šim­t die­nų. Kartu pa­ga­mi­no ir me­di­nius lo­ve­lius, ku­riais ve­ly­ki­nių ren­gi­nių me­tu pa­kruo­jie­čiai ga­lės ri­den­ti at­si­neš­tus mar­gu­čius.

Suo­le­lių kom­po­zi­ci­ja skve­re­lį puoš Ve­ly­kų die­no­mis, kai mies­te vyks šven­ti­niai ren­gi­niai. Pa­si­bai­gus jiems, kom­po­zi­ci­ja bus iš­mon­tuo­ta ir pa­dė­ta sau­go­ti iki ki­tų me­tų. Au­to­rių su­ma­ny­mu, ji skve­re­ly­je bū­tų pa­sta­to­ma su nau­jai iš­skap­tuo­tais kiau­ši­niais, kad pa­kruo­jie­čiai vėl ga­lė­tų juos da­žy­ti. P. Mie­žio nuo­mo­ne, tę­siant šią tra­di­ci­ją, per ke­lerius me­tus bū­tų su­kaup­ta ne­men­ka pa­kruo­jie­čių da­žy­tų ve­ly­ki­nių mar­gu­čių ko­lek­ci­ja.

Šaltinis: skrastas.lt

Medžio skulptūrų meistras